Säännöt

Oulun yliopiston Humanistisen Killan säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Yliopiston Humanistinen Kilta, kotipaikka Oulun kaupunki ja kieli suomi.

Yhdistyksen motto on ”Societas Humanistica Universitatis Uloensis Universo Imperat”

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia humanistisia arvoja, kannustaa opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun, pohtia yliopiston ja tieteen teon merkitystä, edistää opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden välillä ja heidän ainejärjestönsä välillä sekä pitää yhteyttä muihin saman alan järjestöihin. Oulun yliopiston Humanistinen Kilta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, opinto- ja työllistymisneuvontaa, juhlia, illanviettoja ja ekskursioita, toimii yhdyssiteenä opiskelijain ja opettajain sekä eri opiskelijaryhmien välillä sekä harrastaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan sekä harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa, jonka tuotto voidaan rahastoida tai ohjata jäsenyhteisöjensä sääntömääräisen toiminnan tukemiseen tai muuhun opintoja edistävään toimintaan. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 §

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ainejärjestöt toimittamalla jäsenhakemuksen yleiskokouksen käsiteltäväksi. Liittyessään jäsen maksaa vuotuisen jäsenmaksun 30 päivän kuluessa. Kolmena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Varsinaiset ja kannattajajäsenet ovat velvollisia maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaisia jäseniä voivat olla vain oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä. Kunniajäsenistä pitää luetteloa yhdistyksen hallitus. Kannattajajäseneksi voivat yhdistykseen liittyä sen toimintaa tukevat henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tai vaarantamalla tavalla. Yhdistyksen jäsenen erottaminen tapahtuu voimassaolevan yhdistyslain kirjainta noudattaen.

Jäsenmaksun suuruudesta ja keräämistavasta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Varsinaisen ja kannattajajäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.

4 §

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan vähintään yksi jäsen kustakin varsinaisesta jäsenjärjestöstä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle, pois lukien puheenjohtaja, valitaan varajäsen, joka pyritään valitsemaan samasta jäsenjärjestöstä kuin varsinainen jäsenkin.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä voi olla hallituksen entisistä aktiivijäsenistä koostuva neuvoa-antava ja yhdistyksen istuvaa hallitusta tukeva jaosto, Humanistasi.

5 §

Nimenkirjoitusoikeudellisia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta nimenkirjoitusoikeudellista yhdessä.

Hallituksen kokous voi valtuuttaa taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan toimikausi on kevätkokousten välinen kausi.

7 §

Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ilmoitetaan viimeistään 10 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun yksikin yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Jäsenen vaatiessa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Ellei säännöissä ole toisin määrätty, yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Kokous voi lisäksi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden sopiviksi katsomilleen henkilöille. Kuraattorilla tämä oikeus on automaattisesti.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivien pöytäkirjantarkastajien valinta;

3. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. kokouksen työjärjestys;

5. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esitteleminen;

6. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen;

7. aloitteet;

8. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely;

9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivien pöytäkirjantarkastajien valinta;

3. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. kokouksen työjärjestys;

5. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden ja keruutavan vahvistaminen;

6. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta;

7. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta;

8. yhdistyksen kuraattorin valinta;

9. aloitteet;

10. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely;

11. kokouksen päättäminen.

Hallituksen tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen syyskokousta sähköpostilla ja ilmoitustaululla mahdollisuudesta asettua ehdolle puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi voi hakea Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelija. Kaikki tiedetyt puheenjohtajaehdokkaat tulee ilmoittaa syyskokouksen kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada aloitteen syys- tai kevätkokoukseen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 2 päivää ennen kokousta.

9 §

Kuraattorin tehtävänä on toimia yhdistyksen neuvonantajana sekä opettajakunnan ja yhdistyksen yhdyshenkilönä. Kuraattorikseen yhdistys kutsuu Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan vakinaisen opettajan. Kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Kuraattorin toimikausi on sama kuin yhdistyksen hallituksen.

Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana tämän ollessa estyneenä ja avustaa puheenjohtajaa tarvittaessa. Puheenjohtaja laatii ehdotuksen toimintakertomukseksi.

Sihteeri

1. valmistelee puheenjohtajan kanssa kokouksessa esiteltävät asiat

2. pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista;

3. hoitaa kirjeenvaihtoa ja laatii tarvittavat asiakirjat;

4. hoitaa yhdistyksen arkistoa

Taloudenhoitaja

1. hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi;

2. tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta;

3. huolehtii maksujen maksamisesta;

4. huolehtii yhdistyksen saatavien perimisestä.

10 §

Henkilöille, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan hallituksen 3/4 määräenemmistöllä myöntää yhdistyksen ansiomerkki, joita on kaksi vaihtoehtoa: Humanistisen Kultaisen ritarikunnan ansiomerkki sekä Humanistisen Hopeisen ritarikunnan ansiomerkki.

Humanistisen Kultaisen ritarikunnan ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana, pitkäaikaiselle taloudenhoitajalle, erityisen aktiiviselle varapuheenjohtajalle ja muille erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hallituksessa toimineille henkilöille sekä yhdistyksen kunniajäsenelle.

Humanistisen Hopeisen ritarikunnan ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti hyödyttäneelle henkilölle, kuten esimerkiksi hallituksen jäsenelle.

Ritarikuntien jäsenistä pitää kirjaa yhdistyksen hallitus.

Lisäksi entisille hallitustoimijoille voidaan hallituksen päätöksellä myöntää Humanistasi- merkki.

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Toinen kokous voidaan järjestää aikaisintaan 30 päivän kuluttua ensimmäisen kokouksen päättymisestä. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 §

Muulloin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.