The humanistic student organisations’ statement about the Oulu City campus project

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Suma ry, Kultu ry, Index ry, Gieku ry and Timppa ry are concerned about the execution of the Oulu City Campus project. As far as we know, the Faculty of Humanities is moving to the new campus which will be built in Raksila by the end of 2028. In November 2021, we conducted a survey to the students of the faculty, in which we asked opinions and views on the project. 352 people responded to the survey. 89% of these people feel that they have not been able to affect the project. 1% of the respondents feel that the university’s communication about the project has been transparent enough. People are worried that the special needs of people studying humanities are not taken into consideration when planning the City Campus. The respondents are also worried that the interdisciplinarity of the university and the possibility to have minor subjects from different faculties would suffer. 74,1% of the respondents see the interdisciplinarity of the university as a very important and 20,8% as a somewhat important theme in the University of Oulu.

The Humanistic Guild and the humanistic student organizations hope that if the faculty does move to Raksila, the wishes and needs of students of humanities are taken into account and that the students could be involved in the planning process. Humanities students should be able to attend courses offered by other faculties in person, not only via remote learning.

The humanities have their own specific needs when considering spaces, such as laboratories, language practice rooms and the therapy rooms of logopedic students, and the microfilm collection and the microfilm reader are also important for many students. The students need to have an easy access to the library. Digital materials cannot sufficiently replace the printed ones. The deposit library in Oulu is the northernmost of its kind and it needs to be conserved. The respondents are also worried about the future of the Giellagas institute. What will its status and location be in the future?

Interdisciplinary, vivid student culture and everyone studying on the same campus have worked well together. We wish that these themes would be important in the future, too. Student organizations and interest societies are perfect in unifying students, and we hope that their needs are also considered when planning the new campus. An example of such need is appropriate guild rooms. When talking about the attractive features of the University of Oulu, we see these factors as more important than the location. Other things increasing the attraction of a university are high quality research and teaching, and adequate spaces for both students and staff.

The best interests of the students and staff moving to the possible new campus ought to be a priority in the planning process. The requests of students of humanities as well as their possibilities to take studies from other faculties need to be provided without using total remote learning. This allows the students to diversify their degree, enabling versatile career options. So far one of the strengths of humanities has been the possibility to create a versatile and unique degree plan. If these things are not acknowledged and kept in mind, we cannot support the Oulu City Campus project as it is. To us students, Oulu is a university city.

Humanistijärjestöjen kannanotto Oulun yliopiston keskustakampushankkeeseen

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Suma ry, Kultu ry, Index ry, Gieku ry ja Timppa ry ovat huolissaan Oulun yliopiston keskustakampushankkeen toteutuksesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan humanistinen tiedekunta on muuttamassa Raksilaan yliopiston uudelle 2028 valmistuvalle kampukselle. Teetimme marraskuussa 2021 kyselyn humanististen alojen opiskelijoille, jossa kartoitimme opiskelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä hankkeesta. Vastauksia kyselyyn saatiin 352 henkilöltä. Kyselyyn vastanneista 89 %:a koki, ettei ole voinut vaikuttaa hankkeeseen. Vastaajista 1 % koki yliopiston viestinnän tarpeeksi läpinäkyväksi hankesuunnittelun aikana. Vastauksissa ilmeni huoli, ettei humanististen alojen erikoistilatarpeita ole huomioitu tarpeeksi tämänhetkisessä suunnittelussa. Huoli poikkitieteellisyyden säilyvyydestä ja sivuainevalintojen suorittamisesta eri tiedekunnissa nousi myös esiin kyselyn kommenteissa. 74,1 % kyselyyn vastanneista koki kampuksen poikkitieteellisyyden erittäin tärkeäksi, ja 20,8 % jonkin verran tärkeäksi teemaksi Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ja humanistiset ainejärjestöt toivovat, että jos tiedekunnan muutto Raksilaan tapahtuu, kyseisen alan opiskelijoiden toiveet otetaan huomioon ja heitä osallistettaisiin enemmän. Opiskelijoiden sivuaineopintojen tarjonta ja suorittaminen tulee turvata muutoinkin kuin pelkästään etäopintoina.

Humanistisilla aloilla on omat tarpeensa erityistiloja koskien, esimerkiksi laboratoriot, kielistudio, logopedien terapiatilat sekä eri alojen opiskelijoille hyödyllinen mikrofilmikokoelma lukulaitteistoineen. Opiskelijoilla tulee olla helppo pääsy kirjastoon, eikä digimateriaali korvaa tätä kokonaan. Oulun vapaakappalekirjasto on pohjoisin laatuaan ja sen asema tulee turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyssä nousi esiin myös huoli Giellagas-instituutin kohtalosta. Mikä on sen sijainti ja asema tulevaisuudessa?

Poikkitieteellisyys, elävä opiskelijakulttuuri ja yhteiskampus ovat tähän asti kulkeneet hyvin käsi kädessä. Toivoisimme, että niitä vaalittaisiin jatkossakin. Aine- ja harrastejärjestötoiminta ovat omiaan luomaan yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuuteen, joten myös niiden tarpeet tulisi huomioida uuden kampuksen suunnittelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi laadukkaat kiltahuonetilat. Puhuttaessa Oulun yliopiston vetovoimatekijöistä näemme nämä edellä mainitut tekijät sijaintia merkityksellisempinä. Vetovoimaan vaikuttaa myös olennaisesti opetuksen ja tutkimuksen taso sekä käyttötarkoitukseensa sopivat tilat, niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Hankesuunnittelussa tulee huomioida kampukselle siirtyvien opiskelijoiden ja henkilökunnan etu. Humanistiopiskelijoiden toiveet ja sivuaineopinnot tulee turvata ilman täydellistä etäopintopakkoa, jotta mahdollisuus omannäköisen tutkinnon rakentamiseen ja tulevaisuuden uravaihtoehtojen monipuolistamiseen säilyy. Tähän asti humanististen alojen tutkintojen vahvuus on ollut monipuolisuus ja yksilöllistettävyys. Mikäli näitä asioita ei oteta huomioon, emme voi kannattaa hanketta nykyisessä muodossaan. Meille opiskelijoille Oulu on yliopistokaupunki.

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Suma ry, Kultu ry, Index ry, Gieku ry ja Timppa ry

KESKUSTAKAMPUS – Yhteenveto Oulun yliopiston humanistiopiskelijoiden vastauksista keskustakampusta koskevaan kyselyyn

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta sekä humanistiset ainejärjestöt ovat seuranneet tiiviisti Oulun yliopiston keskustakampushanketta. Syksyn aikana selvitimme humanistiopiskelijoiden mielipiteitä keskustakampukseen liittyen, sillä halusimme, että niiden alojen opiskelijat, joita muutto tämänhetkisen suunnitelman valossa koskee, saavat ilmaista mielipiteensä ja mahdollisuuden vaikuttaa. Aiemman tiedotuksen perusteella on annettu ymmärtää, että Oulun yliopiston opiskelijat kannattavat keskustakampusta, joten haluamme nyt tuoda julkiseen tietoon keskustelun, jota humanistiopiskelijoiden keskuudessa on aiheesta käyty. Marraskuussa 2021 toteutimme keskustakampusta koskevan kyselyn humanistiopiskelijoille, ja saimme kyselyyn yhteensä 352 vastaajaa.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Oulun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden mielipiteitä ja kantoja Raksilan yliopistokampuksesta ja sen hankesuunnittelusta. Kyselyn vastausten pohjalta kerrottiin tehtävän kooste sekä kannanotto, jotka laitetaan jakoon opiskelijoille, yliopiston eri tahoille sekä medialle. Kysely tehtiin anonyymisti pääainetietojen keräämistä lukuun ottamatta. Kyselyyn vastaamalla vastaajat sitoutuivat tietosuojalausekkeen ilmoittaman mukaisesti siihen, että vastauksia voidaan käyttää eri tahoille jaettavan yhteenvedon ja kannanoton teossa.

Olemme luoneet kyselyn vastauksista yhteenvedon. Yhteenvetojen linkit löytyvät tämän julkaisun lopusta. Yhteenvedosta käy ilmi humanistiopiskelijoiden mielipide yliopiston sijainnista. Mukana on myös listauksia asioista, joita opiskelijat toivovat otettavan huomioon kampuksen suunnittelussa, jos muutto Raksilaan tulee tapahtumaan. Kyselystä ja sen toteutuksesta on lisätietoa yhteenvedon alussa.

Humanistinen Kilta ry ja sen jäsenjärjestöt Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Kultu ry, Suma ry, Index ry, Gieku ry sekä Timppa ry ovat humanistiopiskelijoiden edunvalvontaa toteuttavia ainejärjestöjä Oulun yliopistossa. Järjestöt ja Kilta tulevat julkaisemaan virallisen kannanoton kyselyn vastausten perusteella Raksilan keskustakampushankkeesta. Kannanotto on luettavissa sen julkaisun jälkeen järjestöjen sosiaalisen median kanavilla sekä nettisivuilla viimeistään 10.12.2021.

Terveisin,

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry jäsenjärjestöineen

LIITTEET:

Humanistien laulukirjat myynnissä!

Humanistinen Kilta päivitti viime vuonna laulukirjan uuteen uskoon. Nyt myös sinulla on mahdollisuus saada oma laulukirja itsellesi – ja sitähän sinä tarvitset, koska sitseillä laulaminen on huomattavasti mielekkäämpää omasta kirjasta kuin suppeahkoista sitsilärpäkkeistä.

Laulukirja:

Laulukirja on pehmeäkantinen ja kooltaan 100 x 140 mm, ja sen pystyy helposti päällystämään. Laulukirjan kokoamisessa on hyödynnetty vanhaa laulukirjaa, johon on lisätty uusia suosikkeja sekä unohtuneita klassikoita.

Laulukirja maksaa 13 euroa ja jaamme niitä Oulun yliopistossa Humuksessa myöhemmin ilmoitettavina päivinä. Maksu tulee suorittaa ennakkoon ja maksutosite tulee olla mukana kirjan noudon yhteydessä. Laulukirjoja voi tilata myös postitse – postimaksu on 6 euroa.

Eli yhteensä EUR: 13 euroa (x laulukirjojen määrä + mahdolliset postituskulut 6 €)

Jos olet jo aiemmin maksanut laulukirjasta, muttet ole vielä käynyt sitä noutamassa, voimme luovuttaa kirjan näille henkilöille maksusuoritteen esittämistä vaatien.

Tilaa täältä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR1pWKlSk3jXTjShWF-9jPsA5gWieCm9Vo12sHH-awYTQVGA/viewform?usp=sf_link

Humanistisen Killan hallitus vuosimallia 2021

Humanistisen Killan hallitus vuosimallia 2021 järjestäytyi 12. tammikuuta. Viralliseksi viestintäkanavaksi valittiin sähköposti, jonka kautta tiedotamme jäsenistöä tapahtumista sekä yleisesti hallituksen toiminnasta mm. pöytäkirjatiivistelmin. Sähköpostin lisäksi myös Humanistisen Killan sosiaalinen media (Instagram ja Facebook) on aktiivisessa käytössä.

Humanistinen Kilta Instagramissa: humanistinenkilta
Humanistinen Kilta Facebookissa: Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry.
Humus-kuppila Instagramissa: humus_kuppila

Hallitus 2021:
Puheenjohtaja: Jere Laitinen
Varapuheenjohtaja: Jaakko Kuisma
Sihteeri: Mira Timlin
Talousvastaava: Stina Huhtela
Tapahtumavastaava: Milla Laakso
Fuksivastaava: Janina Näppä
Taloussihteeri: Mandi Kiiskinen
Koulutuspoliittinen vastaava: Juuli Koskinen
Sosiaalipoliittinen vastaava: Lotta Kauppi
Media- ja viestintävastaava: Noora Jurvakainen
Loirovastaava: Milla Laakso
Kulttuurivastaava: Jaakko Kuisma
Tietosuojavastaava: Juuli Koskinen
Kansainvälisyys- ja sponsorivastaava: Heidi Huhtaluoma

Asiaa Humanistisen Killan hallitukselle?
humanistinenkilta@lists.oulu.fi

Ystävällisin terveisin,
Humanistisen Killan hallitus

Katsaus Humanistisen Killan kevään ja syksyn toimintaan

Vallitsevan COVID19-tilanteen vuoksi Humanistinen Kilta ei järjestä tänä keväänä perinteisiä wapputapahtumia. Näin ollen vuoden fuksi valitaan vasta syksyllä, joten fuksit 2019: pitäkää fuksipassinne tallessa! Selvitämme myös, onko joitain wapun tapahtumia mahdollista järjestää syksyllä.

Humanistisen Killan hallitus jatkaa syksyn fuksitapahtumien ja vuosijuhlien järjestämistä normaalisti. Syksyn tapahtumista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Humanistisen Killan kevätkokous pidetään toukokuussa etänä. Lisätietoja ja kokouskutsut tulevat pian.

Vaikka Humanistien wappua ei tänä vuonna järjestetä, haluamme vinkata teille kuitenkin wappuista tekemistä:

Oulun Teekkariyhdistys järjestää monenlaista tapahtumaa etänä. Lisätietoja löytyy osoitteesta  http://www.paraswappu.fi.

Rattoradio tulee tänäkin vuonna korviimme sunnuntaina 19.4. klo 00.00. Rattoradiota voi kuunnella radiosta taajuudella 91,6 MHz ja osoitteessa https://www.rattoradio.fi/.

Terveisin
Humanistisen Killan hallitus

Kooste Humanistisen Killan alkuvuoden toiminnasta

Humanistisen Killan hallitus on kokoustanut tänä vuonna muutaman kerran. Vuosi alkoi tammikuussa Humanistit Goes Back to School -bileillä. Perinteinen vainojen uhrien muistopäivän kulkue oli maanantaina 27. tammikuuta. Humuksessa on pelailtu lautapelejä yhdessä Cryo ryn kanssa sekä vietetty ystävänpäivää ja kansainvälistä kondomipäivää Immeisten ja Tapiirin kanssa. Wapunkin suunnittelu on jo täydessä vauhdissa.

Ennen vappua on kuitenkin tiedossa useammat huikeat baaribileet. Humanistinen Kilta tekee tänä vuonna paljon yhteistyötä Kaarlenholvin kanssa, ja ensimmäiset Kuiset-bileet eli Helmikuiset ovatkin jo ensi keskiviikkona 26. helmikuuta. Luvassa on satumaista menoa sekä bussikuljetus Linnanmaalta Kaarleen ja takaisin! Lue lisää Facebook-tapahtumasta.

Humanistisen Killan hallitus on laatinut turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet löytyvät Humanistisen Killan kotisivuilta.

Mukavaa kevättä toivottaa
Humanistisen Killan hallitus

Yhteishumanistinen sähköpostilista

Humanistiopiskelijoiden tavoittaminen on nyt entistä helpompaa! Humanistien Kilta on luonut yhteishumanistisen sähköpostilistan: humanistit(at)lists.oulu.fi. Bilemainokset ja muut massapostitukset voi lähettää kyseiselle listalle.

Humanisti, joko olet liittynyt listalle? Liity yhteishumanistiselle sähköpostilistalle täältä.

Sinustako Oulun yliopiston Humanistisen Killan toimihenkilö?

Haluatko osallistua Humanistisen Killan toimintaan matalalla kynnyksellä ja olla hallituksen apukätenä? Hienoa, sillä Oulun yliopiston Humanistinen Kilta hakee toimihenkilöitä! Hakuaika on 8.1.–31.1.2020.

Toimihenkilöys perustuu vapaaehtoiseen tekemiseen. Toimarina pääset tekemään mukavia ja mielenkiintoisia tehtäviä, jotka pyritään sovittamaan aikatauluusi. Toimihenkilöt pääsevät halutessaan osallistumaan Humanistisen Killan hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta kokouksissa.

Mitä toimarina voi tehdä? Tässä muutama esimerkki:
– tapahtumien ja syksyn 2020 vuosijuhlien ideointia ja järjestämistä
– lipunmyyntiä yhdessä hallituslaisten kanssa
– fuksitapahtumien suunnittelua ja järjestämistä
– sisällön suunnittelua ja tuottamista someen
– Humuksen toiminnan kehittämistä

Kyselyn tarkoituksena on kerätä yhteystiedot niiltä, jotka ovat halukkaita osallistumaan Humanistisen Killan toimintaan. Ilmoittautumalla hyväksyt, että nimesi, sähköpostisi, puhelinnumerosi ja tieto siitä, mihin ainejärjestöön kuulut, on rekisterissämme. Tiedot tulevat hallituksen jäsenten käyttöön. Tietosi poistetaan, kun luottamustoimi päättyy.

Vastaa kyselyyn 31.1.2020 mennessä.

Hakulomake: forms.gle/1RoJobr98T6yBC1v8